Regulamin

Przed podjęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Podjęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia

zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,

zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Torebunia.net

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM www.Torebunia.net

Z dnia 24.05.2018r

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Facebook – serwis społecznościowy mogący służyć w szczególności do uzyskiwania dostępu do Serwisu dostępny pod adresem facebook.pl.

Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści zamieszczonej w Serwisie przez innego Użytkownika.

Nazwa Użytkownika (login) – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.Torebunia.net

Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym Torebunia.net, który w szczególności umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.

Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

Strony – Usługodawca i Użytkownik.

Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.

Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług, w tym Usługi Treści, świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom, którzy spełnią określone warunki. Informacje o możliwości i warunkach korzystania z wybranych usług o ograniczonym dostępie będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępu do wszystkich lub wybranych usług świadczonych w Serwisie osobom, które ukończyły 18 lat.

Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://torebuniaa.pl/terms-2/ będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień jego punktu 9.3.

Ogólne zasady świadczenia usług w Serwisie

Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z niektórych innych usług Serwisu, w szczególności polegające na zapoznawaniu się z treścią Serwisu możliwe jest także dla Użytkowników nie zarejestrowanych w Serwisie.

Podjęcie korzystania z usług oferowanych w Serwisie oraz dokonanie rejestracji w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z usług Serwisu. Użytkownicy odwiedzający Serwis, którzy nie zarejestrowali się w Serwisie, związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca informuje, że nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami; wszyscy Użytkownicy korzystają z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie na zasadach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika poprzez podjęcie korzystania z usług świadczonych w Serwisie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Użytkownik Serwisu w korzystaniu z usług świadczonych w Serwisie zobowiązany jest w szczególności do:

powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności używania w odniesieniu do Serwisu mogących wywołać taki skutek oprogramowania lub urządzeń,

powstrzymania się od umieszczania w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej;

korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,

korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego lub publicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

Korzystanie z usług świadczonych w Serwisie w maksymalnym możliwym zakresie, w szczególności korzystanie z Usługi Treści, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

procesor min 2 Ghz pamięć 2 GB,

zastosowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0. lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji14.0 lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java),

log in

reset password

Back to
log in